PDG - Flexibiliteit

Het doel van deze product design group is de bepaling van regels voor de marktprocessen voor flexibiliteit. Het gaat dan om de communicatie van de relationele gegevens en meetgegevens van een dienstverleningspunt voor flexibiliteit tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerders, de dienstverleners van flexibiliteit (Flexibility Services Providers, FSP’s) en de andere marktactoren (Flexibility Requesting Parties – FRP’s, leveranciers, netgebruikers,...).

synergrid elektriciteitskast

Flexibiliteit wordt gedefinieerd als een wijziging van het profiel van injectie en/of afname door afnemers, producenten of natuurlijke personen of rechtspersonen die elektriciteitsopslagfaciliteiten exploiteren, ten opzichte van hun normale of bestaande verbruiks- of productiepatronen in reactie op een extern signaal of lokaal gemeten netgerelateerde grootheid (frequentie of spanning) teneinde ofwel een dienst in het energiesysteem te verlenen ofwel een financieel voordeel te verkrijgen.

De regels waarvan hoger sprake hebben de vorm aangenomen van een marktmodel (Market Guide, MG FLEX). Deze Marktgids Flexibiliteit werd eind juli 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG, overeenkomstig het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit. Na goedkeuring werd de Marktgids Flexibiliteit gepubliceerd.

De aanpak verloopt gefaseerd. In een eerste fase zullen de bestaande MIG-marktprocessen (met focus op FSP’s) worden geconsolideerd en eventueel verbeterd. In een tweede fase, zal onder andere de stapsgewijze uitbreiding van de flexibiliteitsmarkt tot het laagspanningsniveau worden behandeld. Verdere fasen kunnen worden vastgesteld in het kader van de werkzaamheden van de Product Design Group.

Hieronder vindt u de linken naar alle relevante documenten:

synergrid elektriciteitskast kelder

Algemeen

Workshops

De volgende PDG Flexibiliteit zal doorgaan op 10/02/2023.

Documenten

In het kader van de werkzaamheden van de PDG Flexibiliteit is een ontwerp voor een Marktgids (Market Guide) voor flexibiliteit opgesteld en na overleg met de marktdeelnemers afgerond. Deze Marktgids Flexibiliteit werd ter goedkeuring voorgelegd aan de VREG die hem bij beslissing van 18 oktober 2022
(BESL-2022-152) goedkeurde, overeenkomstig het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaams Gewest.

Deze Marktgids Flexibiliteit is beschikbaar in het: