Regulatoren

De door de overheid opgerichte regulatoren zien erop toe dat alle marktspelers in de vrije energiemarkt de vastgelegde werkingsregels naleven. Ze hebben een controlerende en adviserende taak.

synergrid elektriciteitskast

CREG - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De CREG  is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid.

Opgericht op basis van twee wetten van 29 april 1999 kwam de CREG tot stand op 10 januari 2000. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht.

De CREG heeft een dubbele taak. Enerzijds houdt zij toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Anderzijds waakt de CREG erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen. Zij heeft ook een adviserende taak ten overstaan van de overheid. De volledige lijst van de bevoegdheden van de CREG is wettelijk vastgelegd.

De CREG is lid van de CEER, de Council of European Energy Regulators, die de energieregulatoren van de EU en van de European Economic Area (EEA) groepeert, en van ACER, de European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators, opgericht door het 3de energiepakket van de Europese Commissie uit 2009.

VREG - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

De VREG reguleert de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, waaronder:

 • opstellen van technische regels (Technische Reglementen)
 • vaststellen van de tariefmethodologie en goedkeuren van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas

De VREG controleert de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest:

 • aanwijzen van de distributienetbeheerders en opvolgen of ze hun wettelijke verplichtingen nakomen
 • toekennen van leveringsvergunningen aan leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en aardgas willen leveren via het distributienet
 • monitoren van de markt (opmaak en analyse van statistieken, …)
 • toekennen van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong
 • adviseren beleidsmakers over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving rond energie
 • informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest
 • bemiddelen en beslechten van geschillen

CWaPE - Commission wallonne pour l'Energie

CWaPE heeft een adviesfunctie bij de openbare instanties en een algemene van toezicht en controle van de organisatie en de werking van de regionale energiemarkt.

De CWaPE verzekert o.a. de volgende taken:

 • controle van het naleven van de technische reglementen
 • goedkeuring van reglementen, contracten en algemene voorwaarden opgelegd door de DNB’s
 • controle van de naleving van de voorwaarden om erkend te worden als leverancier of leverancier van flexibiliteitsdiensten
 • controle en evaluatie van de uitvoering van de openbare dienstsverplichtingen door o.a. de DNB’s
 • samenwerking en overleg met de andere regulatoren op federaal, gewestelijk en Europees niveau m.b.t. de elektriciteits- en gasmarkt
 • uitvoering van tarifaire bevoegdheden, met name vaststellen van de tarifaire methodologie en het waken over en controleren van de investeringsplannen van de netbeheerders
 • goedkeuring van de distributienettarieven
 • de organisatie van een gewestelijke geschillenbeslechtingsdienst bevoegd voor het onderzoek en de behandeling van vragen en klachten over o.a. de werking van de gewestelijke energiemarkt

BRUGEL - Brussel Gas Elektriciteit

De bevoegdheden van BRUGEL omvatten o.a. :

 • het toekennen van licenties aan elektriciteits- en gasleveranciers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn
 • het toekennen van groenestroomcertificaten
 • toezicht uitoefenen op de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas (Sibelga)
 • erop toezien dat gewestelijke wetgeving en de openbare - dienstverplichtingen nageleefd worden
 • verlenen van advies aan de Regering en het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • goedkeuring van de tarieven van de distributienetbeheerder
synergrid hoogtewerker hoogspanningskabel