Wie zijn wij, wat doen wij?

Wie zijn wij?

Synergrid is de spreekbuis van de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders en als zodanig het aanspreekpunt van de sector bij de Belgische en Europese autoriteiten of iedere andere instantie die er een beroep op doet.

Synergrid vertegenwoordigt 9 ondernemingen die gas en elektriciteit verdelen aan bedrijven en de bevolking in heel België. Samen met onze leden en aan de hand van innovatieve projecten helpen wij de klanten bij de energietransitie om de klimaatdoelstellingen te halen en de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren.

Synergrid ontwikkelt ook technische en milieunormen om betrouwbare netwerken te kunnen garanderen die voldoen aan de strengste veiligheidscriteria. Deze normen zijn bedoeld voor haar leden, maar ook voor derden. Naargelang de context zijn ze juridisch bindend of vormen zij te volgen best practices.

Synergrid ondersteunt haar leden bij het opzetten van nieuwe platformen voor flexibiliteit, zoals FlexHub (het enige platform in België voor flexibiliteitsbeheer) en het RTCP ('Real time communication platform').

Ten slotte is Synergrid het referentiepunt voor haar leden op het gebied van arbeidsrecht, sociale betrekkingen en sectorale pensioenfondsen, en treedt zij ook op als woordvoerder van de sector binnen de sociale overlegorganen op nationaal niveau.

synergrid watermeter digitaal

Kerncijfers

(gebaseerd op de cijfers beschikbaar op 31.12.2021)

6,4 miljoen verbruikers zijn aangesloten op onze elektriciteitsnetten, 8.800 km transmissienetten en 205.000 km distributienetten.

De netbeheerders leveren aardgas aan 3,6 miljoen Belgische gezinnen en bedrijven, er zijn 4.000 km gastransportleidingen en 75.300 km distributieleidingen.

13.000 medewerkers dragen dagelijks bij tot de ontwikkeling en het onderhoud van de Belgische energienetten en de ondersteuning van de energiemarkt.

Onze leden investeren jaarlijks 2,2 miljard euro in hun netinfrastructuur.

Elk jaar volgen de werknemers in de sector 465.000 uur opleiding, voor een totaalbedrag van 48 miljoen euro.

Wat doen wij?

Visie en missie

Het energielandschap moet in hoog tempo worden vernieuwd onder invloed van tal van factoren zoals decarbonisatie, decentralisatie van energiemodellen, digitalisering en een dalend energieverbruik.

De energienetbeheerders spelen een sleutelrol in het welslagen van de energietransitie. Zij willen de katalysator zijn voor een succesvolle energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar energiesysteem.

Synergrid heeft met haar leden de ambitie om:

 • facilitator en motor van de energietransitie te zijn, met oog voor de noden van residentiële en professionele klanten.
 • in de context van energie- en klimaattransitie netwerken beschikbaar te stellen die beantwoorden aan de reële noden van de klanten.
 • onze leden te begeleiden om te evolueren naar geïntegreerde energiesystemen waarbij de netwerken een sleutelrol spelen in de transitie en in het energiesysteem van de toekomst.
 • te zorgen voor robuuste marktmodellen die inspelen op nieuwe uitdagingen, behoeften en spelers.
 • de stem van de sector te laten horen op sectoroverschrijdende en intersectorale gebieden rond energie- of klimaattransitie.
 • een verenigd werkgeversfront te vormen en daarnaar te handelen.

Onze klimaatverklaring in 2018, gevolgd door onze verklaring voor 2030, getuigen van de betrokkenheid van onze sector bij de energietransitie.

Samen met haar leden is Synergrid verkozen tot een van de SDG Voices 2021. Dit was een kans om het publiek en al onze stakeholders te informeren over de initiatieven van de netbeheerders voor de transitie naar schone en betaalbare energie in een duurzame context. Zie ook onze animoto – video’s.

synergrid regeltechniek aardgas

Externe contacten

Synergrid staat voortdurend in contact met de nationale en Europese autoriteiten en geeft advies aan instanties die daar om verzoeken.

In bepaalde situaties verwoordt Synergrid de positie van de sector.

Synergrid ontwikkelt technische voorschriften.

Synergrid homologeert materiaal en opleidingscentra om veilig werken op het net te waarborgen.

Synergrid zetelt in diverse instanties om de belangen van de sector te vertegenwoordigen, hetzij in de raad van bestuur, hetzij in comités:

Op Europees en internationaal niveau:

Als woordvoerder van de werkgevers:

 • Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf PC 326
 • VBO: in diverse comités en commissies (Centrale WG, Sociale zaken, WG Belastingen,…)
 • Pensioenfondsen: Elgabel – Enerbel – Pensiobel – Powerbel
 • Fonds voor Aanvullende Uitkeringen
 • Fonds voor Bestaanszekerheid
 • Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Contassur - Investeringscomité
 • PensioPlus