Normalisatie-instellingen

BEC

Het BEC (Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw) is een neutraal en onafhankelijk normalisatieplatform voor elektrotechniek en elektronica in België.

Alle activiteiten en diensten van het BEC verlopen conform de nationale, Europese en internationale normalisatieprocedures en in samenspraak met de betrokken nationale, Europese en internationale normalisatieorganisaties.

De normalisatie in België wordt gedekt door de Wet van 3 april 2003 en recent aangepast in de Wet van 28 februari 2013 verwijzend naar het Wetboek van economisch recht.

Bezoek de website

 

BIV

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) heeft tot doel zich toe te leggen op alle wetenschappelijke of technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting.

Bezoek de website


CEN

CEN, het Europees Comité voor Normalisatie, groepeert de Nationale Normalisatie-instellingen van 34 Europese landen.

CEN verschaft een platform voor de ontwikkeling van Europese normen en andere technische documenten met betrekking tot diverse soorten producten, materialen, diensten en processen.

CEN bevordert activiteiten voor normalisatie met betrekking tot een breed scala van gebieden en sectoren, zoals: lucht- en ruimtevaart, chemische stoffen, bouw, consumentenproducten, defensie en veiligheid, energie, het milieu, levensmiddelen en diervoeder, gezondheid en veiligheid, gezondheidszorg, ICT, machines, materialen, druktoestellen, diensten, smart living, transport en verpakking.

Bezoek de website

 

synergrid afstellen energiegebruik

CENELEC

CENELEC, het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie, groepeert de Nationale Elektrotechnische Comités van 34 Europese landen

CENELEC ontwikkelt vrijblijvende normen op elektrotechnisch gebied die de handel tussen landen bevorderen, nieuwe markten creëren, kosten voor naleving verlagen en de ontwikkeling van een interne Europese markt ondersteunen.

CENELEC bevordert activiteiten voor normalisatie met betrekking tot een breed scala van gebieden en sectoren, zoals: elektromagnetische compatibiliteit, accumulatoren, niet-oplaadbare cellen en batterijen, geïsoleerde draden en kabels, elektrische uitrusting en apparatuur, elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden, elektrische motoren en transformatoren, verlichtingsapparatuur en elektrische lampen, laagspanningsmateriaal voor elektrische installaties, elektrische voertuigen, spoorwegen, smart grids, slimme meters, elektriciteitssystemen voor zonnepanelen, enz.

Bezoek de website

 

CIE

De Commission Internationale de l'Éclairage (CIE), internationaal meer bekend als International Commission on Illumination, is de internationale autoriteit op het gebied van licht, lichtbronnen, kleur en kleurruimte.

De CIE heeft als doelstelling het voorbereiden en publiceren van de internationale normen inzake verlichting. 

Bezoek de website

 

IEC

De IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie), opgericht in 1906, is 's werelds belangrijkste organisatie voor de voorbereiding en publicatie van internationale normen voor alle elektrische, elektronische en aanverwante technologieën. Deze staan gezamenlijk bekend als "elektrotechniek". Samengesteld uit meer dan 60 Nationale Comités (waaronder het BEC voor België) van de geïndustrialiseerde landen van de wereld, heeft het IEC tot taak de internationale samenwerking te bevorderen op het gebied van normalisatie en aanverwante aspecten, zoals conformiteit met de normen, op het gebied van de elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën. Het IEC zorgt voor de opstelling en de publicatie van de internationale normen in deze domeinen;  dit gebeurt  in het bijzonder in samenwerking met de ISO (International Organisation for Standardization), de ITU (International Telecommunication Union) en CENELEC.

Bezoek de website

 

ISO

ISO is een onafhankelijke, niet-gouvernementele internationale organisatie die 167 nationale normalisatie-instanties vertegenwoordigt. Het centraal secretariaat bevindt zich in Genève, Zwitserland.

Via haar leden brengt zij deskundigen bijeen om kennis uit te wisselen en vrijwillige, op consensus gebaseerde, marktrelevante internationale normen te ontwikkelen die innovatie ondersteunen en oplossingen bieden voor mondiale uitdagingen.

Bezoek de website

 

NBN

Het Bureau voor Normalisatie (NBN) is een instelling van openbaar nut onder voogdij van de Vice-eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel. De opdracht van het NBN staat beschreven in de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van economisch recht.
Het NBN is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen.
Het NBN is, samen met zijn sectorale operatoren, het Belgisch kenniscentrum voor alle activiteiten die verband houden met normalisatie.
Het NBN speelt een maatschappelijke rol door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context. Dit doet het NBN door diensten te leveren die betrekking hebben op de ontwikkeling, publicatie, verspreiding en het gebruik van normen.

Bezoek de website