Een veilig & betrouwbaar netwerk

Integratie in de samenleving

Netten beheren in harmonie met de samenleving.

De netten hebben een bijzondere plaats in de energie- en flexibiliteitsmarkt.
De netbeheerders hebben specifieke verantwoordelijkheden, ten aanzien van zowel de markt als de samenleving in haar geheel.

synergrid registratie gas

De netten: unieke infrastructuren

Dat zowel de transport- als de distributienetten een aparte plaats bekleden in de markt, ligt aan het concept zelf van de vrije energiemarkt. Waar de producenten en de leveranciers in concurrentie gaan met elkaar, zijn de netten unieke infrastructuren die een noodzakelijke verbinding vormen tussen de energiebron en de energieverbruikers.

Er is sprake van een ‘natuurlijk monopolie’ om twee essentiële redenen:

  • De netinfrastructuren zijn zeer kapitaalintensief en het is ondenkbaar dat de gemeenschap zou opdraaien voor een ontdubbeling van de netten. Een unieke infrastructuur is ook technisch gezien de meest aangewezen oplossing.
  • De netten hebben ontegensprekelijk een impact op milieu en urbanisme. De netbeheerders doen er alles aan om die impact zoveel mogelijk in te perken. Dat ‘natuurlijk’ monopolie is door de wetgever bevestigd tot een ‘wettelijk’ monopolie.

Het monopolie - in evenwicht gehouden door regulering - geeft aanleiding tot een specifieke relatie met de overheden

De monopoliesituatie heeft een aantal bijzondere verplichtingen en verantwoordelijkheden als gevolg. Het monopolie heeft als tegengewicht een regulering door de overheden. Die regulering heeft als doel de verbruikers en de samenleving in haar geheel de waarborg te bieden dat de netbeheerders hun opdracht vervullen overeenkomstig hun mandaat en zonder voordeel te halen uit hun monopoliesituatie.

De regulering ziet met name toe:

  • op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de netbeheerders ten aanzien van de verschillende concurrerende marktspelers.
  • op de economische performantie van de netbeheerders, onder meer via een controle op de toegepaste tarieven.
synergrid grondwerken netwerk

De netbeheerders vervullen hun specifieke opdrachten in samenwerking met de overheden

Elektriciteit en aardgas zijn een basisbehoefte, zowel voor particulieren, bedrijven, de industrie als voor de economie in het algemeen. Bevoorradingszekerheid is daarom een noodzaak.

De netbeheerders moeten, in overleg met de overheid en met de regulatoren, streven naar een economisch optimum in het uitvoeren van hun opdrachten en tegelijk tegemoetkomen aan de verwachtingen van de samenleving.

  • Bevoorradingszekerheid: de kwaliteit van de netten en hun beheer moeten van die aard zijn dat de energiebevoorrading van het land en zijn inwoners absoluut niet in het gedrang komt.
  • Kwaliteit van de levering: de netbeheerders hebben verplichtingen inzake de kwaliteit van de levering van energie. Die moet beantwoorden aan de normen opgelegd door de bevoegde overheden.
  • Veiligheid: de infrastructuren moeten beantwoorden aan strenge veiligheidsnormen en –voorschriften. Zij houden immers potentiële risico’s in, zowel voor de medewerkers van de netbeheerders en van hun onderaannemers als voor derden, waaronder het grote publiek. Onze regels voor de exploitatie, het onderhoud en de monitoring van de installaties zijn derhalve ook van toepassing op het openbaar domein. Daarom ook is er overleg met de hulpdiensten en met de politie.
  • Milieuzorg: de netbeheerders zien er samen met de bevoegde overheden op toe dat hun infrastructuren worden geïntegreerd in het beleid van ruimtelijke ordening en, in het algemeen, in het landschap of in de stad. Het milieucriterium wordt in acht genomen vanaf de netontwikkelingsstudies, en de plaatselijke leefgemeenschappen worden betrokken in het vergunningsproces. De milieuzorg van de netbeheerders houdt ook in dat het openbaar leven zo weinig mogelijk wordt verstoord (minimale impact, goede voorbereiding en groepering van de wegenwerken in de mate van het mogelijke).
  • Specifieke opdrachten van openbare dienstverlening: de netbeheerders dragen bij tot het vervullen van specifieke openbare dienstverplichtingen, zoals het promoten van rationeel energiegebruik, het ontwikkelen van hernieuwbare energie, de openbare verlichting, de sociale omkadering van kansarme gebruikers, enzovoort.

synergrid afstellen energiegebruik