Evalueringsinstantie SF6

Algemeenheden

Conform de Europese verordening 2015/2066 moet het personeel dat instaat voor het installeren, bedienen, onderhouden, herstellen of buiten dienst stellen van elektrische schakelinrichtingen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten en de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen (SF6 uit stationaire elektrische schakelinrichtingen) een certificaat behalen dat getuigt van een minimum aan bekwaamheid en kennis terzake. Het bekomen van dergelijk individueel attest vergt een voorafgaand succesvol examen dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, georganiseerd door een evalueringsinstantie erkend door de bevoegde overheid.

Het erkenningensysteem in het VLAREL (het Vlaams reglement inzake erkenningen m.b.t. leefmilieu) is gebaseerd op:

 • het voldoen aan erkenningsvoorwaarden om een erkenning te kunnen bekomen die wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.  Technici verkrijgen een 'automatische' erkenning van rechtswege, mits zij slagen voor het examen (dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, georganiseerd door een opleidingscentrum erkend door de bevoegde overheid) en de retributie betalen (erkenningsvoorwaarden) en voldoen aan een aantal administratieve formaliteiten.

en

 • het naleven van de gebruikseisen bij het gebruik van de erkenning.  Indien men deze niet naleeft of men niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden kunnen maatregelen getroffen worden naargelang de ernst van de overtreding, gaande van een raadgeving of een aanmaning tot het schorsen of opheffen van de erkenning of het opstellen van een proces-verbaal.
synergrid man aan laadpaal

Synergrid, de vereniging van netbeheerders voor elektriciteit en aardgas in België, is erkend als evalueringsinstantie zoals omschreven in de Europese verordening 2015/2066 door de afdeling Milieuvergunningen van het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van de Vlaamse overheid, overeenkomstig de bepalingen van het Besluit van 16/03/2016 van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu (dat het Besluit van 04/09/2009 van de Vlaamse Regering integreert in het Vlarel) inzake de certificering van technici die elektrische schakelinrichtingen die gefluoreerde broeikasgassen bevatten installeren, servicen, onderhouden, repareren of buiten dienst stellen en gefluoreerde broeikasgassen uit stationaire elektrische schakelinrichtingen terugwinnen.

Deze examens die toelaten om de bekwaamheid en de kennis van de kandidaten te evalueren worden georganiseerd door Synergrid volgens de voorschriften van bovenvermelde verordening en in overeenstemming met onderstaand reglement.

Indien de cursist slaagt voor het examen over elektrische schakelinrichtingen ontvangt deze persoon een certificaat van bekwaamheid dat geldig is voor onbeperkte duur binnen de Europese Unie.  Dit certificaat geeft echter niet de toelating om de activiteiten als technicus voor elektrische schakelinrichtingen binnen het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Hiervoor is ook een erkenning als technicus nodig die wordt verleend van rechtswege indien de cursist voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en de afdeling Milieuvergunningen de nodige identificatiegegevens bezorgt.

De erkenningsvoorwaarden zijn:

 • een natuurlijk persoon zijn;
 • in het bezit zijn van het certificaat van bekwaamheid;
 • het voorleggen van een geldig bewijs van betaling van de retributie.

Het bewijs van de erkenning wordt uitgereikt door Synergrid onder toezicht van de Vlaamse overheid indien de persoon geslaagd is voor het examen en een geldig bewijs van betaling ter controle werd voorgelegd.  De identificatiegegevens worden aan de afdeling Milieuvergunningen bezorgd via het examenverslag. 

Een erkende technicus moet een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning.  De retributie is een eerste keer verschuldigd bij het bekomen van het erkenningsbewijs en vervolgens vijfjaarlijks.

synergrid medewerker machinekamer

Examenreglement

Het examenreglement kan hier gedownload en geraadpleegd worden.

Examendata

De planning is als volgt:

 • 06.04.2023 - 07.04.2023 (FR)
 • 14.09.2023 - 15.09.2023 (FR)
 • 09.11.2023 - 10.11.2023 (NL)

Plaats: Elia Schaarbeek, Vilvoordselaan 126, 1000 Brussel
Uur: Theorie: 8u00 Praktijk: vanaf 10u00

Inschrijving

De kosten voor deelname aan het examen bedragen € 610 (bedrag zonder BTW).

Bijkomende informatie voor de retributie bepaald door de Vlaamse overheid is beschikbaar via de link Erkenning als technicus, deskundige, opleidingscentrum of labo | Vlaanderen.be.

U kunt zich voor het examen inschrijven via het inschrijvingsformulier.

Contact

Voor alle contact met het examencentrum, stuur uw boodschap

 • ofwel per e-mail naar het adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • ofwel per post naar het adres:
  Synergrid
  Evalueringsinstantie SF6
  Ravensteingalerij 4, bus 2
  1000 Brussel