Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Het gebruik van de website http://www.synergrid.be is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht deze te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Synergrid vzw.

Doel van de website

De website http://www.synergrid.be is een referentiepunt voor informatie over de werking van de federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders in België. Het is bedoeld om snel en gemakkelijk toegang te bieden tot informatie van Synergrid. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Gebruik van de website

Synergrid vzw besteedt veel aandacht aan haar website en zorgt ervoor dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Synergrid vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Synergrid vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als u fouten opmerkt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Stuur een e-mail naar infos@synergrid.be.

Synergrid vzw stelt alles in het werk om onderbrekingen door technische problemen te voorkomen, maar kan niet garanderen dat haar website op geen enkele wijze door andere technische problemen kan worden getroffen.
Synergrid vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlinks en referenties

Op of via deze website wordt u verwezen naar de websites van andere organisaties en/of externe mediapartners en wordt u tevens verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Synergrid vzw heeft daarom geen enkele technische of inhoudelijke controle of autoriteit en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid en juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Hyperlinks naar andere sites houden geen enkele vorm van goedkeuring in van de externe site of de inhoud ervan. De links zijn bedoeld voor uw informatie en gemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht de op deze site beschikbare informatie voor persoonlijk gebruik te raadplegen, te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt niet voor teksten die dit gebruik uitdrukkelijk beperken. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden, software, enz.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Voor de reproductie van informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de vzw Synergrid: info@synergrid.be. Synergrid vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de site zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Synergrid vzw of derden en de bovenstaande voorwaarden, verbindt u zich ertoe Synergrid vzw of derden te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke vordering of rechtsvordering die voortvloeit uit deze niet-naleving.

Vertrouwelijkheid

Elk commentaar of materiaal dat u ongevraagd en spontaan aan Synergrid vzw verstrekt, met inbegrip van gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Synergrid vzw wijst elke verplichting met betrekking tot de follow-up van deze algemene reacties en gegevens af. Synergrid vzw behoudt zich het recht voor om deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, op voorwaarde dat dit gebruik niet in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. U gaat ermee akkoord dat Synergrid vzw het recht heeft om de ideeën, concepten, kennis en technieken uit uw feedback toe te passen voor welk doel dan ook, met inbegrip van, in het bijzonder, de ontwikkeling en het ontwerp van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of van de gegevens die hij bevat, vallen onder het Belgische recht. Door de site te gebruiken, stemt u in met de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België, en stemt u ermee in enkel voor die rechtbanken een rechtsvordering in te stellen.