Openbare raadpleging  

 

Revisie van het voorschrift C10/11

 

Technische voorschriften voor elektrische productie-installaties

die parallel werken met het distributienet

[English text below]

 

Synergrid heeft een grondige revisie van het technisch voorschrift C10/11 opgesteld - Technische voorschriften voor elektrische productie-installaties die parallel werken met het distributienet.

 

In bijgaand document " toelichting en modaliteiten" vindt u meer details in verband met deze openbare raadpleging, namelijk de nieuwe structuur van het document, de inhoudelijke wijzigingen, de resultaten van de informele consultatie in de lente van 2017, het Europees kader, en de gedetailleerde modaliteiten.

 

Q & A workshop op 11 september 2018

 

Op dinsdag 11 september 2018 organiseert Synergrid een workshop over deze revisie.  Stakeholders kunnen hiervoor vooraf vragen indienen die zij graag behandeld zien om hun formele antwoorden op de consultatie zo duidelijk en concreet mogelijk te formuleren.  De voorbereidende vragen voor de Q & A moeten uiterlijk op 27 augustus bezorgd worden.   Details hierover zijn eveneens opgenomen in het document " Toelichting en modaliteiten". 

 

Inschrijven voor deze workshop is verplicht en kan tot 4 september 2018 via de volgende link: 

https://www.eventbrite.be/e/revision-prescription-c1011-tickets-48162417086?utm_term=eventurl_text

 

Modaliteiten van de consultatie

 

Deze consultatie loopt van 20 juli tot en met 30 september 2018.  Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op 30 september 2018 te sturen naar het email adres : consult@synergrid.be.

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het excel-antwoordformulier " COMMENT SHEET" te gebruiken dat hieronder gepubliceerd is.  Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier zullen in aanmerkingen genomen worden.

 

Documenten

 

Hieronder vindt u de volledige documentatie (beschikbaar in NL, FR en EN):

 

- Toelichting en modaliteiten van de publieke consultation en de Q & A workshop

- Q & A workshop 11.09.2018 - Vragenformulier

- Q & A workshop 11.09.2018 - Presentatie

- Consultation 30.09.2018 - Comment sheet

- C10/11 - LV1 - installaties met een vermogen < 10 kVA, aangesloten op het LS- of HS-distributienet

- C10/11 - LV2 - installaties met een vermogen > 10 kVA, aangesloten op het LS-distributienet

- C10/11 - MV1 - installaties met een vermogen < 25 MW, aangesloten op het HS-distributienet

- C10/11 - LV1, LV2, MV1: Erratum figuur D.7.1

- Feedback over de informele consultatie lente 2017

- Slides van de workshop lente 2017

 

 

 

 

Revision of the prescription C10/11

 

Specific technical prescription regarding power-generating facilities

operating in parallel to the distribution network

Synergrid has drafted an in-depth revision of the technical prescription C10/11 - Specific technical prescriptions regarding power-generating facilities operating in parallel to the distribution network.

 

In the attached document 'Explanation and modalities' you will find more details with regard to this publication, that is the new structure of the document, the modifications of the content, the results of the informal consultation in the Spring of 2017, the European context and detailed modalities.

 

Q & A workshop on 11 September 2018

 

On Tuesday 11 September 2018, Synergrid will organise a workshop with regard to this revision.  Prior to the workshop, the stakeholders will have the opportunity to send in questions which they would like to see processed in order to formulate their formal comments on the consultation as clearly and contrete as possible.  The preparatory questions for the Q & A must be delivered at the latest on 27 August 2018.  Details about this are also included in the document 'Explanation and modalities'

 

Registration for this workshop is mandatory and is possible until 4 September 2018 via the following link:

https://www.eventbrite.be/e/revision-prescription-c1011-tickets-48162417086?utm_term=eventurl_text

 

Modalities of the consultation

 

This consultation runs from 20 July up to and includung 30 September 2018.  Any interested person can participate by sending their comments on the email address consult@synergrid.be at the latest on 30 September 2018.

 

For the introduction to the comments, we expressly ask you to use the response form in excel " COMMENT SHEET" published hereunder.  Only comments entered using this form will be taken into consideration. 

 

Documents:

 

You will fund hereunder the full documentation (available in EN, NL and FR):

 

- Explanation and modalities of the public consultation and the Q & A workshop

- Q & A workshop 11.09.2018 - Questions form

- Q & A workshop 11.09.2018 - Presentation

- Consultation 30.09.2018 - Comment sheet

- C10/11 - LV1 - facility with a capacity < 10 kVA, connected to the LV or HV distribution network

- C10/11 - LV2 - facility with a capacity > 10 kVA, connected to the LV distribution network

- C10/11 - MV1 - facility with a capacity < 25 MW, connected to the HV distribution network

- C10/11 - LV1, LV2, MV1: Erratum Figure D.7.1.

- Feedback with regard to the informal consultation Spring 2017

- Slides of the workshop Spring 2017

 

 

 

(20/07/2018)