Normalisatie instellingen 

 


BEC     Belgisch Elektrotechnisch Comité  

Het BEC, dat hoofdzakelijk wordt beheerd en gefinancierd door de elektriciteitssector en de invoerders en fabrikanten van elektrisch materieel (via Agoria en de FEE), zorgt op Belgisch niveau voor de voorbereiding en opstelling van normen, regels en aanbevelingen waaraan producten en toestellen, inzonderheid elektrotechnisch en elektronisch materiaal dienen te beantwoorden (kwaliteitslabels en technische normen). Het BEC neemt deel aan de normalisatiewerkzaamheden op Europees niveau in het kader van CENELEC en op wereldniveau in het kader van het IEC.


BIN     Belgisch Instituut voor Normalisatie

De vzw BIN is een instelling van openbaar nut onder voogdij van de Federale Overheidsdienst Economie. De belangrijkste taak van het BIN is het uitwerken, bekrachtigen en publiceren van normen m.b.t. producten en diensten. Het BIN neemt deel aan de normalisatiewerkzaamheden op Europees vlak, in het kader van CEN en ETSI, en op wereldvlak, in het kader van ISO. Het BIN is het Belgisch lidcomité van CEN en ISO en nationaal lid bij ETSI. Het BIN is ook eigenaar van het BENOR-merk (vrijwillig kwaliteitsmerk voor bouwproducten).


BIV     Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde Het BIV staat in voor de voorbereiding en opstelling van de normen, regels en aanbevelingen op het gebied van de verlichtingskunde. Het BIV neemt deel aan de normalisatiewerkzaamheden op Europees niveau in het kader van het CEN (Europees Comité voor Normalisatie) en op wereldniveau in het kader van de CIE (Internationale Commissie voor Verlichtingskunde). Het zorgt ook voor een betere kennis van de verlichtingstechnieken en bevordert de informatie-uitwisseling tussen zijn leden, o.m. via studiedagen.

 

CEN      European Committee for Standardization

CEN, werd opgericht in 1961 door de nationale organen voor normalisatie in de Europese Economische Gemeenschap en de EFTA-landen. 
Vandaag draagt CEN bij tot de objectieven van de Europese Unie via vrijwillige technische normalisatie die leidt tot de vrije handel, de veiligheid van werknemers en consumenten, de interconnectiviteit van netwerken, bescherming van het milieu, uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s enz…

 

CENELEC     European Committee for Electrotechnical Standardization

CENELEC is het organisme dat de Europese normen op het gebied van de elektrotechniek en elektronica opstelt en publiceert.  De nationale elektrotechnische comités van de 25 lidstaten van de Europese Unie (waaronder het BEC voor België) plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland zijn lid van dit Comité. Naast CENELEC wordt de normalisatie op Europees niveau behartigd door ETSI (European Telecommunications Standards Institute) voor het domein telecommunicatie en door CEN (European Committee for Standardization) voor de andere domeinen.

 

CIE        Internationale Commissie voor Verlichtingskunde

De CIE heeft als doelstelling het voorbereiden en publiceren van de internationale normen inzake verlichting.  Deze Commissie is samengesteld uit een 40-tal Nationale Comités (waaronder het BNCV voor België), die het merendeel van de geïndustrialiseerde landen van de wereld vertegenwoordigen.


IEC       International Electrotechnical Commission

Samengesteld uit meer dan 60 Nationale Comités (waaronder het BEC voor België) van de geïndustrialiseerde landen van de wereld, heeft het IEC tot taak de internationale samenwerking te bevorderen op het gebied van normalisatie en aanverwante aspecten, zoals conformiteit met de normen, op het gebied van de elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën. Het IEC zorgt voor de opstelling en de publicatie van de internationale normen in deze domeinen;  dit gebeurt  in het bijzonder in samenwerking met de ISO (International Organisation for Standardization), de ITU (International Telecommunication Union) en CENELEC.

 

ISO      International Organization for Standardization

ISO is een netwerk van nationale standaardisatie instellingen van 156 landen (1 lidmaatschap per land), met het Centraal Secretariaat in Genève, Zwitserland, dat het systeem coördineert.
Ze bereikten een overeenkomst over de specificaties en criteria die consequent toegepast moeten worden in de classificatie van materialen, in de productie en levering van goederen, in testen en analyses, in terminologie en in de dienstverlening.